می زند پس لب او کاسه شیر / می کند چشم اشارت به اسیر

علی آن شیر خـدا شاه عــــرب * الفتــی داشتـه با ایـن دل شـب

شـب ز اســرار علی آگـاه اســت * دل شـب محــرم سِرُّالله اسـت

شـب شنفتـه اسـت مناجـات علی * جوشـش چشمـه عشـق ازلـی

دردمنـدی که چـو لـب بگشـایـد * در و دیــوار بــه زنهــار آیــد

کلمـاتی چـو دُر، آویـزه ی گـوش * مسجـد کوفه هنـوزش مدهوش

فجـر تا سینـه ی آفاق شکـافــت * چشـم بیـدار علی خُفتـه نیافت

ناشناسـی کـه بـه تاریکـی شــب * می بـَرد شـام یتیمــان عــرب

پادشـاهی که به شب بُرقـع پوش * می کشـد بار گـدایـان بـر دوش

شــاه بــازی کـه به بال و پر راز * می کنــد در ابــدیــت پــــرواز

آن دم صبــح قیــامت تــــأثیـر * حلقــه ی در شد از او دامنگیــر

دســت در دامــن مــــولا زد در * که علی! بگــذار و از مـا مگــذر

پیشــوایی کــه ز شــوق دیــدار * می کنــد قــاتــل خود را بیدار

می زند پس لــب او کاسه ی شیر * می کند چشــم اشـارت به اسیر

چه اسیـری که همان قاتل اوست * تو خدایی مگر ای دشمن دوست

در جهـانی همـه شور و همـه شَـر * هـا علیٌ بشــرٌ  کَیْــفَ بَشــــَر

شبــروان مســت ولای تـــو علی * جــان عـالـم بـه فـدای توعلی 

 مرحوم شهریار رضوان الله تعالی علیه

***********************************************************

 

مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید

صدای دلنشین شاه انس و جان نمی آید

بجای صوت قرآن چون شده کز خانه حیدر

نوایی جز صدای ناله و افغـــان نمی آیـــــد

به فرق مظهر حق و عدالت ضربتی خورده

که امید حیات از آن شــه مــردان نمی آید

علی در بستر مرگ است ؛ مشغول نماز امشب

به خادم گو  به مسجد خســرو خوبـــان نمی آید

یتیمی دامن مادر گرفته اشـــــــک می ریزد

که ای مادر چرا غم خوار ما طفلان نمی آید

حکیم از دیدن زخم علی نومیـــــــــد گردیده

حسن را غیر از یاس از گفته نُعمان نمی آید

/ 0 نظر / 463 بازدید