قل اللهم مالک الملک (آیه 26 از سوره مبارکه آل عمران)

اذکار قرانی / تصویر

بار خدایا تویی که فرمانفرمایی / هر آنکس را که خواهی فرمانروایی بخشی /و از هر که خواهى فرمانروایى را باز ستانى /و هر که را خواهى عزت بخشى و هر که را خواهى خوار گردانى/ همه خوبیها به دست توست / و تو بر هر چیز توانایى

/ 0 نظر / 146 بازدید